00 kr

Integritetspolicy

29 mars 2019

The Drivezone / Klintberg & Way Parts AB 556563-6932 är ett dotterbolag till Klintberg & Way Group. För oss på Klintberg & Way Group AB (”Klintberg & Way”), org.nr 559124-2945, Box 1062, 164 25 Kista är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vi vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du personligen eller genom din arbetsgivare köper någon av våra produkter eller tjänster, eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Klintberg & Way är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

Uppgifter för köp- eller tjänsteavtalet

För att vi ska kunna uppfylla köpe- eller tjänsteavtalet med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

• Namn

• Adress, telefonnummer och epost

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig, och vi hanterar därför dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Vi sparar informationen från köpet så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Uppgifter för bokföring mm

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Klintberg & Way, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

• Namn

• Adress

• Information från fakturan, såsom ordernummer, produkt, leveransadress etc.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

Uppgifter för marknadsföring & kundanalys

Klintberg & Way kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

• Namn

• Adress, telefonnummer och epost

• Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis banners, genom epost, sms och postala utskick. Vi kommer även att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån olika faktorer som exempelvis geografiska variabler, och vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du köpt tidigare. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta för det köp som du har gjort. Vi behandlar även uppgifterna för att t.ex. utveckla affärs-metoder, analysmodeller, och affärsstrategier, för att styra pris och sortiment baserat på kunders inköp, samt för att ta fram kundinsikter. Om du köpt en vara av oss bevarar vi informationen i 2 år och om du enbart fått en offert ifrån oss bevarar vi informationen i 12 månader. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss.

Kundservice

Om du kontaktar Klintberg & Ways supportavdelningar, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Klintberg & Way igen. Dessa uppgifter bevarar vi i 36 månader från det att ärendet avslutats.

Cookies

Klintberg & Way använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t.ex. Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättringar av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Samtycken

För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Klintberg & Way komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en kundundersökning. Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer Klintberg & Way att fråga om ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss.

Mottagare av uppgifter

Tjänsteleverantörer För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

Övriga mottagare

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Överföringar utanför EU

Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har stöd för säkerheten vid överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.

Dina rättigheter

Du har rätt att av Klintberg & Way begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade. Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig, och de uppgifter som du har tillhandahållit Klintberg & Way, i ett strukturerat, allmänt använt och maskin-läsbart format. Klintberg & Ways skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen. Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Data-inspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.

Ändringar i denna integritetspolicy

Klintberg & Way förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Klintberg & Ways hemsida.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen